Asmens duomenų apsauga

INFORMACIJA APIE FIZINIO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Esu informuotas (-a), kad VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centre tvarkomi šie mano asmens duomenys:

1.1. Specialių kategorijų asmens duomenys: diagnozių sąrašas; apsilankymų pas sveikatos priežiūros specialistus aprašymai ir išvados, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas, siuntimai konsultacijai, tyrimams kiti įrašai asmens sveikatos istorijoje, pažymose bei kiti duomenys;

1.2. bendrųjų kategorijų asmens duomenys: elektroninės asmens sveikatos istorijos identifikacinis numeris, kontaktiniai duomenys, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, vardas, pavardė, šeiminė padėtis, gimimo data, lytis, asmens kodas, faktinės gyvenamosios vietos adresas ir kiti duomenys.

2. Jūsų duomenų valdytojas: VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras (Beržyno g. 27, 56172 Kaišiadorys, įm. k. 300642680, tel. (8 346) 60024, el. paštas info@kaisiadoriu-pspc.lt).

3. Duomenų tvarkymo pagrindiniai tikslai: suteikti Jums tinkamos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas, identifikuoti Jūsų tapatybę, užtikrinti paslaugų teikimo kokybę, esant poreikiui pasiūlyti profilaktines priemones ligų prevencijai užtikrinti bei kiti teisėti tikslai;

4. Duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygos: Bendrų kategorijų asmens duomenų – BDAR 6 straipsnio 1 dalies: a, b, c, d, f punktai; Specialių kategorijų asmens duomenų – BDAR 9 straipsnio 2 dalies: a, b, c, h, i, j punktai.

5. Netvarkant Jūsų asmens duomenų (išskyrus atvejus, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu) VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras negalėtų teikti kvalifikuotų sveikatos priežiūros paslaugų, jūsų identifikuoti, palaikyti su Jumis ryšio ir atlikti kitų, būtinų procedūrų numatytų teisės aktuose.

6. Jūsų asmens duomenys, teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, įskaitant ir specialių kategorijų asmens duomenis, gali būti teikiami tretiesiems asmenims: Valstybinei ligonių kasai prie sveikatos apsaugos ministerijos, teritorinėms ligonių kasoms, Sveikatos apsaugos ministerijai, VšĮ Valstybiniam patologijos centrui, sveikatos priežiūros įstaigoms, draudimo kompanijoms ir kitiems asmenims, kuriems teikti šiuos duomenis VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centrą įpareigoja teisės aktai taip pat asmenims, kuriems teikti duomenis išreiškėte sutikimą.

7. Mes taip pat naudojamės trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, trečiųjų asmenų suteikiamais serveriais, naudojamų dokumentų valdymo sistemų administravimo paslaugomis ir pan.), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie mūsų tvarkomų asmens duomenų. Šiuo atveju mes užtikriname, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.

8. Asmens duomenys bus saugomi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 ir kitų teisės aktų patvirtintais terminais; Teisės aktuose nesant nustatytų duomenų saugojimo terminų, duomenys saugomi tol, kol duomenis tvarkyti būtina siekiant teisėtų VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro ar duomenų subjektų tikslų.

9. Bet kuriuo metu raštu kreipiantis į VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro registratūrą, turite teisę:

9.1. susipažinti su VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro tvarkomais asmens duomenimis ir gauti jų kopijas (pateikus raštišką prašymą ir patvirtinus tapatybę);

9.2. ištaisyti netikslius asmens duomenis;

9.3. ištrinti asmens duomenis;

9.4. apriboti netikslių duomenų tvarkymą;

9.5. nesutikti su duomenų tvarkymu;

9.6. perkelti duomenis į kitą įstaigą.

9.7. pateikti skundą valstybinei apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. paštas ada@ada.lt)

Daugiau informacijos, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys galite rasti adresu www.kaisiadoriu-pspc.lt.

VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Svarbi informacija pacientams!

Informaciją apie atliktų Jums tyrimų rezultatus galite gauti sekančią darbo dieną po tyrimo atlikimo (jei Jūsų gydytojas nėra nusprendęs kitaip, t.y., skubiais atvejais informacija teikiama tą pačią dieną) pas savo gydytoją ar elektroniniu paštu, kai esate raštiškai patvirtinę savo sutikimą medicininiuose dokumentuose teikti informaciją elektroniniu paštu, ar gydytojui atvykus į namus. Informacija telefonu teikiama tik tais atvejais, kai gydytojas neklysdamas gali identifikuoti savo pacientą ar jo atstovą.

VšĮ Kaišiadorių PSPC administracija