Nedarbingumo pažymėjimų išdavimas

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                    LR SAM IR LR SADM 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189

                                                                                                                 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei

                                                                                                                 elektroniniais nėštumo ir gimdymo      atostogų   pažymėjimais, patvirtinimo

                                                                                                                                                                                                                              (suvestinė redakcija nuo 2024-01-01)

ELGESIO TAISYKLĖS NEDARBINGUMO METU

(Išrašas)

49. Gydytojas, išduodamas elektroninį pažymėjimą, laikinai nedarbingu pripažintą asmenį pasirašytinai (asmens medicinos dokumentuose) supažindina su elgesio taisyklėmis nedarbingumo metu bei prievole Fondo valdybos teritorinio skyriaus kvietimu atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigos GKK darbingumui patikrinti. Asmens ryšiams palaikyti duomenis – telefono numerį, jei jo neturi – asmens faktinės gyvenamosios vietos adresą gydytojas įveda į EPTS bei nurodo asmens medicinos dokumentuose.

50. Laikinojo nedarbingumo metu asmuo privalo vykdyti gydytojo nurodymus ir laikytis šių Taisyklių 51 punkte nurodytų elgesio taisyklių. Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei) pareikalavus, laikinai nedarbingu pripažintas asmuo turi atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

     51. Elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimais laikoma, kai laikinai nedarbingu pripažintas asmuo:

51.1. gydytojo paskirtu laiku neatvyksta į GKK posėdį;

51.2. Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei) pareikalavus neatvyksta į GKK posėdį;

51.3. nesilaiko gydytojo nustatyto gydymo ir (ar) slaugos režimo;

51.4. neatlieka paskirtų gydymo, diagnostikos ir (ar) slaugos procedūrų;

51.5. atvyksta pas gydytoją neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų;

51.6. dirba (-o), mokosi (-ėsi), keliauja (-iavo), dalyvauja (-avo) kultūros, sporto, pramoginiuose ar kituose renginiuose;

51.7. vartoja (-o) alkoholį, narkotikus, toksines ar psichotropines medžiagas;

51.8. elgėsi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti (užtęsė) laikinojo nedarbingumo trukmę.

      52. Elgesio  taisyklių  pažeidimais taip  pat laikomi  atvejai, kai asmuo, kuriam išduotas elektroninis pažymėjimas sergančiam šeimos nariui slaugyti ar vaikui prižiūrėti, neslaugo šeimos nario ar neprižiūri vaiko arba elgiasi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti (užtęsė) šeimos nario slaugos trukmę.

          53. Jeigu nedarbingumo laikotarpiu buvo pažeistos elgesio taisyklės, išduodant kitą elektroninį pažymėjimą EPTS nurodomas pažeidimo laikotarpis, nustatymo data ir pažeidimo pobūdis.

54. Elgesio taisyklių pažeidimus apdraustiems asmenims ir bedarbiams turi teisę nustatyti asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai, Fondo valdybos ar jos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei), remdamiesi dokumentais, patvirtinančiais elgesio taisyklių pažeidimus.

                                                                                      __________________________