Veikla

 

 

 

Trumpa informacija

Kaišiadorių PSPC užsiima pirminės asmens sveikatos priežiūros veikla, kuriai tokią teisę suteikia galiojančios licencijos. Pagrindinis Kaišiadorių PSPC veiklos tikslas – gerinti pacientų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas. Kaišiadorių PSPC veiklos uždaviniai yra organizuoti ir teikti licencijuotas, teisės aktais reglamentuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybės gyventojams, visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, užsienio piliečiams ir asmenims be pilietybės.

Veikla

Viešosios įstaigos Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau - Įstaiga) 2012 finansinių metų veiklos ataskaita (toliau - ataskaita) parengta vadovaujantis 2011 m. birželio 16 d. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-1446 (Žin., 2011, Nr. 78-3794) ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1019 (Žin., 2011, Nr. 149-7010), III dalies 11 ir 12 punktų nuostatomis.
Visas dokumentas
2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Veiklos ataskaita 2019 m.
Finansinės ataskaitos 2019 m.
Aiškinamasis raštas 2019 m.
---
Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenis
2013 finansinių metų veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis
2013 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2014 finansinių metų veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis
2014 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2015 finansinių metų veiklos ataskaita
2015 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
2016 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2016 finansinių metų veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
2016 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2017 finansinių metų veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
2017 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2018 finansinių metų veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
2018 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
PATVIRTINTA
                                                                                                      Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos
                                                                                                      direktoriaus 2016 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr.    
                                                                                                      V1-605                                                                                                                                                                                   
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – PSPC, įstaiga) yra iš Kaišiadorių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta LNSS savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, teikiantis jo įstatuose nustatytas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais ir įstaigai išduotas licencijas.
2. PSPC teisinė forma – viešoji įstaiga. PSPC yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitų bankuose, savo antspaudą, kuriame įrašyta – Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras.
3. PSPC savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Sveikatos sistemos įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, teisės aktais bei šiais įstatais.
4. PSPC steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, adresas: Bažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadorys, Kaišiadorių rajono savivaldybė.
5. PSPC buveinė: Beržyno g. 27, LT-56172 Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav.
6. PSPC veiklos laikotarpis neribotas. Įstaigos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
7. PSPC pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. PSPC steigėjas pagal prievoles atsako tik ta suma, kurią įnešė į įstaigos turtą. PSPC neatsako už steigėjo įsipareigojimus.
Visas dokumentas
(neatskaičius mokesčių)

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2019 m. 

2020 m. I

ketvirtis

2020 m. II

ketvirtis

2020 m. III

ketvirtis 

2020 m. IV ketvirtis

1

Šeimos gydytojas

7

2155

2450

2

Gydytojas odontologas

2

1470

1521

3

Slaugytojas

12

1307

1427

4

Gydytojo odontologo padėjėjas

2

1010

927

5

Medicinos registratorius

2

714

761

6

Valytojas

2

667

710

INFORMACIJA APIE MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS 2014 M.
INFORMACIJA APIE MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS 2015 M.
INFORMACIJA APIE MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS 2016 M.

INFORMACIJA APIE MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS 2017 M.

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje vidaus auditorė Michalina Bedžinskienė tel. (8 346) 67 613
ĮSTAIGOS VADOVO KREIPIMASIS
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS
LIETUVOS MEDICINOS NORMA MN 14:2005 "ŠEIMOS GYDYTOJAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ"
REKLAMINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE TVARKA

INFORMACIJA APIE VŠĮ KAIŠIADORIŲ PSPC GYDYTOJUS, DIRBANČIUS KITOSE ĮSTAIGOSE

KĄ TURI ŽINOTI PACIENTAS
INFORMACIJA APIE BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ UŽ KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKSMUS
INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VŠĮ KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE 2014-2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014-2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2014 M. I PUSMEČIO ATASKAITA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014-2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2014 M. II PUSMEČIO ATASKAITA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014-2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2015 M. I PUSMEČIO ATASKAITA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014-2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2015 M. II PUSMEČIO ATASKAITA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014-2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2016 M. I PUSMEČIO ATASKAITA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014-2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2016 M. II PUSMEČIO ATASKAITA
KORUPCIJOS PREVENCIJOS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2017 M. I PUSMEČIO ATASKAITA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2017 M. II PUSMEČIO ATASKAITA 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2018 M. I PUSMEČIO ATASKAITA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2018 M. II PUSMEČIO ATASKAITA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2019 M. I PUSMEČIO ATASKAITA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2019 M. II PUSMEČIO ATASKAITA
VŠĮ KAIŠIADORIŲ PSPC DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSO APRAŠAS

2015 m. sausis
2015 m. vasaris
2015 m. kovas
2015 m. balandis
2015 m. gegužė
2015 m. birželis
2015 m. liepa
2015 m. rugpjūtis
2015 m. rugsėjis
2015 m. spalis
2015 m. lapkritis
2015 m. gruodis
2016 m. sausio mėn.
2016 m. vasario mėn.
2016 m. kovo mėn.
2016 m. balandžio mėn.
2016 m. gegužės mėn.
2016 m. birželio mėn.
2016 m. liepos mėn.
2016 m. rugpjūčio mėn.
2016 m. rugsėjo mėn.
2016 m. spalio mėn.
2016 m. lapkričio mėn.
2016 m. gruodžio mėn.
2017 m. sausio mėn.
2017 m. vasario mėn.
2017 m. kovo mėn.
2017 m. balandžio mėn.
2017 m. gegužės mėn.
2017 m. birželio mėn.
2017 m. liepos mėn.
2017 m. rugpjūčio mėn.
2017 m. rugsėjo mėn.
2017 m. spalio mėn.
2017 m. lapkričio mėn.
2017 m. gruodžio mėn.
2018 m. sausis
2018 m. vasaris
2018 m. kovas
2018 m. balandis
2018 m. gegužė
2018 m. birželis
2018 m. liepa
2018 m. rugpjūtis
2018 m. rugsėjis
2018 m. spalis
2018 m. lapkritis
2018 m. gruodis
2019 m. sausis
2019 m. vasaris
2019 m. kovas
2019 m. balandis
2019 m. gegužė
2019 m. birželis
2019 m. liepa
2019 m. rugpjūtis
2019 m. rugsėjis
2019 m. spalis
2019 m. lapkritis
2019 m. gruodis
2020 m. sausis
2020 m. vasaris
2020 m. kovas
2020 m. balandis
2020 m. gegužė
2020 m. birželis

 
Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Eil. Nr.

Automobilio markė

Automobilio valstybinis numeris

1

SKODA OCTAVIA

AZA468

2

MITSUBISHI OUTLANDER

DNV566

3

DACIA DUSTER

LHA479

VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui V. D., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2017 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. P-25 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.
VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui I. V., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. P-58 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.
VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui O. Č., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. P-59 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.
VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui R. T., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. P-62 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.
VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui B. G., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. P-71 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.
VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui M. B., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2018 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. P-49 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.
VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui G. Č., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. P-57 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.
VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui A. Z., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. P-20 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.
VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui J. U., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. P-38 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.
VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui A. S., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2019 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. P-48 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.
VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui L. N., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2020 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. P-18 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.