Veikla

 

 

 

Trumpa informacija

Kaišiadorių PSPC užsiima pirminės asmens sveikatos priežiūros veikla, kuriai tokią teisę suteikia galiojančios licencijos. Pagrindinis Kaišiadorių PSPC veiklos tikslas – gerinti pacientų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas. Kaišiadorių PSPC veiklos uždaviniai yra organizuoti ir teikti licencijuotas, teisės aktais reglamentuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybės gyventojams, visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, užsienio piliečiams ir asmenims be pilietybės.

Veikla

Viešosios įstaigos Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau - Įstaiga) 2012 finansinių metų veiklos ataskaita (toliau - ataskaita) parengta vadovaujantis 2011 m. birželio 16 d. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-1446 (Žin., 2011, Nr. 78-3794) ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1019 (Žin., 2011, Nr. 149-7010), III dalies 11 ir 12 punktų nuostatomis.
Visas dokumentas
2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Veiklos ataskaita 2019 m.
Finansinės ataskaitos 2019 m.
Aiškinamasis raštas 2019 m.
---
Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenis
2013 finansinių metų veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis
2013 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2014 finansinių metų veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis
2014 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2015 finansinių metų veiklos ataskaita
2015 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
2016 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2016 finansinių metų veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
2016 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2017 finansinių metų veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
2017 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2018 finansinių metų veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
2018 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
PATVIRTINTA
                                                                                                      Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos
                                                                                                      direktoriaus 2016 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr.    
                                                                                                      V1-605                                                                                                                                                                                   
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – PSPC, įstaiga) yra iš Kaišiadorių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta LNSS savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, teikiantis jo įstatuose nustatytas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais ir įstaigai išduotas licencijas.
2. PSPC teisinė forma – viešoji įstaiga. PSPC yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitų bankuose, savo antspaudą, kuriame įrašyta – Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras.
3. PSPC savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Sveikatos sistemos įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, teisės aktais bei šiais įstatais.
4. PSPC steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, adresas: Bažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadorys, Kaišiadorių rajono savivaldybė.
5. PSPC buveinė: Beržyno g. 27, LT-56172 Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav.
6. PSPC veiklos laikotarpis neribotas. Įstaigos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
7. PSPC pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. PSPC steigėjas pagal prievoles atsako tik ta suma, kurią įnešė į įstaigos turtą. PSPC neatsako už steigėjo įsipareigojimus.
Visas dokumentas
                                                           DARBO UŽMOKESTIS   (neatskaičius mokesčių)    
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 m. 2020 m. I ketvirtis 2020 m. II ketvirtis 2020 m. III ketvirtis 2020 m. IV ketvirtis
1. Šeimos gydytojas 7   2155 2450 2675 3180 3416
2. Gydytojas odontologas 2 1470 1521 1640 1702 1998
3. Slaugytojas   12 1307 1427 1560 1616 1872
4. Gydytojo odontologo padėjėjas 2 1010 927 1022 1077 1178
5. Medicinos registratorius 2 714 761 835 852 964
6. Valytojas   2 667 710 722 726 828
   
INFORMACIJA APIE MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS 2014 M.
INFORMACIJA APIE MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS 2015 M.
INFORMACIJA APIE MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS 2016 M.

INFORMACIJA APIE MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS 2017 M.

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje vidaus auditorė Michalina Bedžinskienė tel. (8 346) 67 613
ĮSTAIGOS VADOVO KREIPIMASIS
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS
LIETUVOS MEDICINOS NORMA MN 14:2005 "ŠEIMOS GYDYTOJAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ"
REKLAMINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE TVARKA

INFORMACIJA APIE VŠĮ KAIŠIADORIŲ PSPC GYDYTOJUS, DIRBANČIUS KITOSE ĮSTAIGOSE

KĄ TURI ŽINOTI PACIENTAS
INFORMACIJA APIE BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ UŽ KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKSMUS
INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VŠĮ KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE 2014-2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014-2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2014 M. I PUSMEČIO ATASKAITA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014-2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2014 M. II PUSMEČIO ATASKAITA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014-2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2015 M. I PUSMEČIO ATASKAITA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014-2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2015 M. II PUSMEČIO ATASKAITA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014-2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2016 M. I PUSMEČIO ATASKAITA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014-2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2016 M. II PUSMEČIO ATASKAITA
KORUPCIJOS PREVENCIJOS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2017 M. I PUSMEČIO ATASKAITA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2017 M. II PUSMEČIO ATASKAITA 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2018 M. I PUSMEČIO ATASKAITA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2018 M. II PUSMEČIO ATASKAITA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2019 M. I PUSMEČIO ATASKAITA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2019 M. II PUSMEČIO ATASKAITA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTROKORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMOSĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2020 M. I PUSMEČIO ATASKAITA
VŠĮ KAIŠIADORIŲ PSPC DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSO APRAŠAS
Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Eil. Nr.

Automobilio markė

Automobilio valstybinis numeris

1

SKODA OCTAVIA

AZA468

2

MITSUBISHI OUTLANDER

DNV566

3

DACIA DUSTER

LHA479

VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui V. D., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2017 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. P-25 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.
VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui I. V., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. P-58 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.
VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui O. Č., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. P-59 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.
VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui R. T., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. P-62 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.
VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui B. G., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. P-71 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.
VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui M. B., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2018 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. P-49 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.
VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui G. Č., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. P-57 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.
VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui A. Z., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. P-20 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.
VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui J. U., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. P-38 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.
VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui A. S., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2019 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. P-48 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.
VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui L. N., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2020 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. P-18 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.